Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.amia.by//handle/docs/2166
Title: Ідэалагічная складаючая ў вызначэнні этнічнай прыналежнасці беларусаў у навуцы 20-30-х гг. ХХ ст.
Other Titles: The ideological component in determining the ethnic affiliation of the belarusians in science of the 20’s-30’s of the XX century / A. М. Suvalau
Authors: Сувалаў, А. М.
Keywords: белорусы
беларусы
этнічная гісторыя
этническая история
этнагенез
этногенез
гістарыяграфія
историография
марксізм-ленінізм
марксизм-ленинизм
ідэалогія
идеология
Беларусь
марксісцка-ленінская ідэалогія
марксистско-ленинская идеология
Belarusians
ethnos
historiography
ethnic history
the Marxist-Leninist ideology
Issue Date: 14-Sep-2018
Publisher: Академия МВД Республики Беларусь
Abstract: Разглядаюцца працэсы станаўлення новых падыходаў да разгляду пытанняў гісторыі Беларусі ў цэлым і этнагенезу беларусаў у прыватнасці ў перыяд пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. ва ўзаемасувязі з фарміраваннем і развіццём марксісцка-ленінскай ідэалогіі. Выкладаецца сутнасць асноўных тэорый і канцэпцый этнагенезу беларусаў, якія існавалі ў айчыннай гістарыяграфіі 20-30-х гг. ХХ ст. Робіцца выснова аб вырашальнай ролі барацьбы з «нацыянальнымі дэмакратамі» ў фарміраванні тагачасных поглядаў і падыходаў да праблемы этнагенезу беларусаў, а таксама паступовым спыненні даследаванняў у гэтым накірунку. = The article examines the processes of formation of new approaches for dealing with questions of Belarusian history in general and the ethnogenesis of the Belarusians in particular in the aftermath of the October Revolution of 1917 in connection with the formation and development of the Marxist-Leninist ideology. It contains the substance of the basic theories and concepts of the ethnogenesis of the Belarusians, which existed in the national historiography of 20’s-30’s of the XXth century. The conclusion about the decisive role of the struggle with the “national democrats” in the formation of the then views and approaches to the problem of the ethnogenesis of the Belarusians is made, and also the gradual termination of investigations in this direction.
Description: Сувалаў, А. М. Ідэалагічная складаючая ў вызначэнні этнічнай прыналежнасці беларусаў у навуцы 20-30-х гг. ХХ ст. / А. М. Сувалаў // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. - 2018. - № 2. - С. 232 - 235.
URI: http://elib.amia.by//handle/docs/2166
Appears in Collections:Вестник Академии МВД (№2, 2018 г.)
Научные издания по профилю кафедры теории и истории государства и права
Научные издания по профилю кафедры философии и идеологической работы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
232_2018_2.pdf322.38 kBAdobe PDF View


Items in elib.amia.by are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.